Články

Postupy pri inventarizácii účtovníctva

Inventarizácia – jadro a východisko pre zostavenie ÚJ, zásada preukázateľnosti

Overuje vecnú správnosť účtovníctva :

• či stav majetku a záväzkov a VI v účtovníctve zodpovedá skutočnosti – existencia majetku, záväzkov a VI

• či ocenenie majetku a záväzkov a VI, nákladov a výnosov v účtovnej závierke zodpovedá skutočnosti – posúdenie reálnosti ocenenia

Plán inventarizácie
Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy
Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie
Povinná periodicita :
• dlhodobý hmotný majetok najmenej jedenkrát za štyri roky
• peňažné prostriedky v hotovosti najmenej raz ročne
• ostatný majetok, ktorým sú zásoby, dlhodobý nehmotný majetok, záväzky a vlastné imanie sa inventarizujú jedenkrát za účtovné  obdobie.
 

Bankové úvery a výpomoci – dokladová inventúra t.j. na základe dokladov a úverových zmlúv, overenie správnosti členenia dlhodobých a krátkodobých úverov

Inventarizácia vlastného imania :

 • 411 – výpisy z OR,  návrh na zmenu ZI, 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie
 • 412 – Emisné ážio – dokladová inventúra
 • 413 – Ostatné kapitálové fondy, spoločenská zmluva, rozhodnutie VZ o tvorbe KFzP
 • 42 – Fondy zo zisku – dokladová, rozhodnutie VZ
Ostatné :
 • Rozčleniť pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti na krátkodobé a dlhodobé 
 • Vyčísliť pohľadávky po lehote splatnosti
 • Zabezpečiť vyjadrenie dlžnika formou zaslania listu s uvedením výšky dlhu a s požiadavkou na odsúhlasenie tohto dlhu
 • Overiť a zabezpečiť opatrenia na vymáhanie pohľadávok
 • Overiť existenciu pohľadávok, pri ktorých vznikli skutočnosti, na základe ktorých došlo k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávok, návrh na ich odpísanie
 • Overiť existenciu pohľadávok, u ktorých je riziko čiastkového alebo úplného neuhradenia, tvorba OP
 • Overiť existenciu pohľadávok voči dlžníkom v konkurze, súd zamietol  návrh na konkurz, . Návrh na odpis pohľadávky. 
 • Daňové opravné položky – opravná položka musí byť zaúčtovaná  

Tvorba opravných položiek :

 • Pohľadávky – riziko nezaplatenia po lehote splatnosti, riziko nezaplatenia aj pohľadávok do lehoty splatnosti
 • Zásoby – zníženie predajných cien, kalkulácia vlastných zásob
 • Dlhodobý majetok – bežné využitie majetku , tvorba opravných položiek, úprava odpisov 

Tvorba a použitie rezerv
Rezervy – záväzky s neurčitým vymedzením alebo výškou
Rezerva – existujúca povinnosť, vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, ocení sa v odhadnej sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ pri zohľadnení rizík a neistôt.
Rezervy – krátkodobé a dlhodobé.
Účtovanie bez dopadu na výsledok hospodárenia a účtovanie s dopadom na výsledok hospodárenia.
Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti – opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba.

 • Vymedzenie daňových rezerv
  Nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca
 • Mzda pri uplatňovaní konta pracovného času vrátane poistného a príspevkov

Nevyfakturované dodávky a služby 

Ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná presnú výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky.
Rezerva na nevyfakturované dodávky  – ak sa nepozná presná výška záväzku 

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov 

Náklady a výnosy účtujeme zásadne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia
Základný všeobecný princíp – výnosy do obdobia, s ktorým vecne súvisia – náklady sa priraďujú k dosiahnutým výnosom
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

 • Je známy vecný obsah účtovného prípadu
 • Je určená presná suma, o ktorej sa účtuje
 • Je určené obdobie, ktorého sa týka 

Nie je potrebné časovo rozlišovať  – náklad a výnosy medzi posledným mesiacom jedného účtovného obdobia a prvým mesiacom druhého účtovného obdobia . Nevýznamný stále opakujúci sa účtovný prípad. 

Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období – 381, 382

Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich období – 384, 385. 

Náklady , ktoré sa nedajú priradiť do budúcich období, ak nie sú zaplatené – manká a škody, náklady na školenia, náklady na reklamu a propagáciu… 

Kurzové rozdiely

Účtujú sa pri prepočte pohľadávok, záväzkov, podielov, cenných papierov, derivátov, cenín a peňažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, a to na účet 563, ak ide o kurzovú stratu a na účet 663 , ak ide o kurzový zisk. 

Úroky z omeškania
Premlčanie pohľadávky 
§ 101 Občiansky zákonník – všeobecná premlčacia doba – 3 roky a plynie odo dňa keď sa právo mohlo prvýkrát vykonať
§ 397 Obchodný zákonník – právo premlčí uplynutím premlčacej doby, ktorá je 4 roky. 

Zmluvné nároky – na základe uzatvorených zmlúv sa vyčíslia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ na ťarchu účtu pohľadávok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania.

Zmluvné povinnosti – na základe uzatvorených zmlúv sa vyčíslia z dohodnutých sankcií na ťarchu účtu 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania so súvzťažným zápisom v prospech účtu záväzkov 

Paušálne náklady spojené s uplatnením pohľadávok, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania :

 • u dlžníka – zaúčtované v nákladoch – daňový výdavok po zaplatení
 • u veriteľa – daňovým výnosom na základe povinnosti účtovať o nich.  

Metóda vlastného imania
Oceňovanie 061 alebo 062 ku dňu, ktorému sa zostavuje ÚZ.
Zvýšenie ocenenia – 061,062/414
Zníženie ocenenia  414/061,062 
Stanovuje mierou účasti na vlastnom imaní v dcérskej účtovnej jednotke alebo účtovnej jednotke s podielovou účasťou. 

Rozdelenie účtovného zisku
Rozdelenie účtovného zisku – dátum schválenia účtovnej závierky

Povinné poradie 

 • doplnenie RF
 • požiadavky na prerozdelenie zakotvené v stanovách a spoločenskej zmluve
 • rozdelenie účtovného zisku podľa rozhodnutia