Články

Pracovná zmluva Novela Zákonníka práce

1. Pracovná zmluva obsahuje :

 •  Druh práce a jeho stručná charakteristika
 • Miesto výkonu práce alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec
 • Deň nástupu do práce
 • Mzdové podmienky
 • Ak je miesto výkonu práce v zahraničí – dobu výkonu práce v štáte v zahraničí

V PZ sa po novele neuvádza :

 • Výplatný termín, pracovný čas, dovolenka, dĺžka výpovednej doby.

V PZ sú neplatné ustanovenia :

 • Ruší sa zaväzovanie zachovania mlčanlivosti o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania.
 • Ruší sa zakazovanie výkonu inej zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času okrem Konkurenčného charakteru zamestnávateľa.
  Staré PZ dodatkom rušíme body, ktoré patria pod Písomné informácie.

2. Písomná informácia článok 4 smernice EÚ musí obsahovať :

 • Spôsob určovania miesta výkonu práce alebo určenie hlavného miesta výkonu práce, ak sú v PZ dohodnuté viaceré miesta výkonu práce – informácia do 7 dní od vzniku PZ
 • Ustanovený týždenný pracovný čas, údaj o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracovného času vrátane predpokladaných pracovných dní a vyrovnávacieho obdobia podľa , rozsah a čas poskytnutia prestávky v práci, odpočinok, pravidlá práce nadčas vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas – informácia do 7 dní od vzniku PZ = dávať číslo a nie §
  a/Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času – pracovný čas v priebehu 24 hodín nepresiahne 9 hodín;
  b/Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času – pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín.
  c/Konto pracovného času – priemerný týždenný pracovný čas vrátane kladného konta pracovného času a práce nadčas nesmie presiahnuť 48 hodín v období najviac 12 mesiacov. Rozvrhnutie pracovného času oznámiť najmenej 2 dni vopred.
  d/Prestávky v práci-zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancom prestávku na odpočinok a jedenie
  e/Rozsah a čas nepretržitého denného odpočinku medzi smenami, po pracovnej ceste …
  f/Pravidlá práce nadčas vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas, príplatky
 • Výmera dovolenky alebo spôsob jej určenia – informácia do 4 týždňov od vzniku PZ
  ak máme PZ uvedené len § – nemusí posielať PI;
  ak máme PZ uvedené číslo a zmení sa § – musí posielať PI.
 • Splatnosť mzdy a výplata mzdy vrátane výplatných termínov – informácia do 7 dní od vzniku PZ

Výplatné termíny podľa vnútorného predpisu

 • Pravidlá skončenia pracovného pomeru, dĺžka výpovednej doby alebo spôsob jej určenia informácia do 4 týždňov od vzniku PZ
  V PI uvádzať len §
 • Právo na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom a jej rozsah– informácia do 4 týždňov od vzniku PZ

Dohody Novela Zákonníka práce :
V dohode musí byť dohodnuté miesto výkonu práce a ostatné ako pri PZ.

Ak priemerný týždenný pracovný čas nepresiahne 3 hod /týždenne – nemusí byť Písomná informácia
Ak priemerný týždenný pracovný čas presiahne 3 hod /týždenne – musí byť Písomná informácia

Písomná informácia musí obsahovať :

 • Spôsob určovania miesta výkonu práce
 • Splatnosť mzdy, vrátane výplatných termínov
 • Informáciu o dňoch a časových úsekoch
 • Pravidlá o nástupe výkonu práce

Doručovanie a spôsob poskytovania informácii:
Dohoda o doručovaní a spôsobe poskytovania informácii – písomnej forme a to v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.
So zamestnancom, ktorý má k dispozícii počítač z povahy svojho zamestnania – elektronickej podobe.

Otcovská dovolenka

 • pri narodení dieťaťa do 28 týždňov veku dieťaťa obidvaja rodičia sú na materskej dovolenke.
 • Od účinnosti novely má otec nárok na materské aj v rozsahu 2 týždne v období od narodenia dieťaťa do 6 týždňov odo dňa pôrodu
 • Súčasne platí, otec do 3 rokov veku dieťaťa môže ísť na rodičovskú dovolenku, kde mu vzniká nárok materské 28 týždňov, po OD ponížené o 2 týždne.