Články

Peňažné a nepeňažné výhody zamestnancov

Oslobodenie nepeňažného plnenia zo sociálneho fondu 

Od 1.1.2022 § 5 odst 7 o) ZDP – príjmom oslobodeným od dane je nepeňažné plnenie do 500,- Eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov – na strane zamestnávateľa tieto vynaložené prostriedky nie sú  uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov  § 2 písm i) ZDP   (fa 518/321  zmena 528/518)

§ 5 odst. 1 ZDP povinný prídel do SF u zamestnávateľa je súčasťou daňových výdavkov.  Avšak daňových výdavkom nie je tvorba SF a ani čerpanie SF  napr. na nepeňažné plnenie. 

Zamestnávateľ môže uplatniť oslobodenie na nepeňažné plnenie , ak v zdaňovacom období poskytnutia nepeňažného plnenia vylúči z daňových výdavkov tvorbu SF o výške tohto nepeňažného plnenia. 

Tvorba SF – prídel 0,6 % až 1 % z výšky hrubej mzdy ( bez kolektívnej zmluvy )

Prídel viac ako 0,6 % sa môže rozhodnúť zamestnávateľ, ktorý dosiahol zisk z podnikateľskej činnosti, za zaplatené všetky daňové a odvodové povinnosti. 

Účtovanie :

 • 527/472.1  – povinný prídel vo výške 0,6 %  ( stravné zo zákona)
 • 527NDZ/527 – pri čerpaní povinného prídelu na nepeňažné plnenie do 500,- Eur. 
 • 527NDZ; /472.2 – prídel nad 0,6 % do 1%, (nepeňažné plnenie do 500,- oslobodené; )
 • 428;431/472.2 – nemôže sa uplatniť poskytnuté nepeňažné plnenie (nie sú účtované náklady)
 

Zamestnanecké benefity 

Ak sa v daňových výdavkoch podľa § 19 odst. 1 ZDP rozhodne zamestnávateľ hodnotu použiť ako zamestnanecký benefit, túto hodnotu vo výške daňových výdavkov zamestnancovi  zdaní.

Ak hodnotu vynaložených prostriedkov vylúči z daňových výdavkov, túto hodnotu nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi oslobodí od dane za podmienok. 

 

Príjmy vymedzené v § 5 odst. 5 ZDP – príjmy, ktoré nie sú predmetom dane zo závislej činnosti

 • OPP, pracovné oblečenie
 • Osobné hygienické prostriedky
 • Náhrada za používanie vlastného náradia
 • Cestovné náhrada do limitu
 • Poskytované rekondičné, rehabilitačné pobyty
 • Preventívne prehliadky do limitu
 • Zálohy zamestnancom na nákupy 

Príjmy vymedzené v § 5 odst. 7 ZDP – príjmy, oslobodené od dane

 • Vzdelávanie zamestnanca podľa podmienok – na strane zamestnávateľa je daňový výdavok- vzdelávacie aktivity sú predpokladom pre vykonávanie podnikateľskej činnosti zamestnávateľa)
 • Hodnota stravy, finančný príspevok do limitu – na strane zamestnávateľa je daňový výdavok do limitu
 • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa – na strane zamestnávateľa je daňový výdavok § 19 odst. 2 c),  limit 275,- Eur
 • Príspevok na rekreáciu do limitu – na strane zamestnávateľa je daňový výdavok § 19 odst. 2 c), limit 275,- Eur
 • Nealkoholické nápoje – na strane zamestnávateľa nedaňový výdavok; smernica o pitnom režime v stavebníctve ako daňový výdavok 
 • rekreačné, zdravotnícke, predškolské, športové zariadenie poskytnutého zamestnávateľom – nepatria sem permanentky, multisport karty 
 • Produkty vlastnej výroby do 200,- eur ročne (poľnohospodárska výroba)
 • Sociálna výpomoc zo SF do 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa – v prípade kolektívnej zmluve a vnútropodnikovej smernice
 • Doprava na miesto výkonu práce a späť, v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne za podmienok – v prípade kolektívnej zmluvy, zamestnanec dochádza verejnou dopravou, sledovanie zárobku..
 • Ubytovanie do výšky 100 eur alebo 350,- eur mesačne
 • Nepeňažné plnenie do 500,- Eur od všetkých zamestnávateľov  – na strane zamestnávateľa nedaňový náklad