Články

Postupy účtovania o výnosoch

Účtovanie o výnosoch patriace do Čistého obratu:
I. Iná činnosť
Inžinierska činnosť s DPH účet 602

II. Stavebná činnosť
Stavebné práce objednávka prenos /s DPH účet 602

III. Zákazky

  • Služby s DPH účet 606
  • Riadenie stavieb /dozor/
  • Podklady pre bankovú záruku
  • Provízie
  • Zariadenie staveniska

1. Služby prenos /s DPH účet 606

  • Rekonštrukcie, Stavebné práce
  • Náklady stavby pri kolaudácii

IV. Reklamácie

  • Práce /501,518 / prenos/ s DPH účet 602

Účtovanie o výnosoch nepatriace do Čistého obratu:

V. Refakturácie

  • Prechodné položky /548/ mimo DPH účet 648