Články

Účtovné predpisy

Účtová trieda 0

 • Zaradenie nehnuteľnosti do užívania – kolaudačné rozhodnutie, dočasné a predčasné užívanie stavby
 • Kúpa nehnuteľnosti – zaraďuje prevzatím nehnuteľnosti, ak sa začne užívať
 • Hranice ocenenia DHM od 1700 Eur a DNM od 2400 Eur
 • DrHM a DrNM sa odpisuje podľa účtovného odpisového plánu aj na daňové účely /alebo jednorazovo do spotreby
 • Skompletizovanie ocenenia – komplet náklady súvisiace s obstaraním, nevyfakturované dodávky, rezervy
 • OC sa zvyšuje o vykonané technické zhodnotenie
 • Úroky z úverov vzniknuté do času uvedenia DM do užívania – voľba metódy ÚJ /zvýšenie OC alebo náklad/
 • Úprava odpisov /mimoriadny odpis / – ak inventarizačná komisia – trvalé zníženie hodnoty
 • Kontrola vlastníckeho práva v katastri nehnuteľnosti
 • Majetok daný do zálohy, prípadne ručenie za záväzky – osobitý analytický účet
 • § 37/15 položky účtované do nákladov /marketingové štúdie, prieskum trhu, náklady na ISO normy
 • DFM – ocenenie reálnou hodnotou, metóda VI
 • Dlhodobé pôžičky – osobitne v rámci skupiny, podielová účasť, menšinové, neúročenie – opravná položka, transferové ocenenie – v daňovom priznanie
 • Tvorba OP k dlhodobému majetku
 • Osobitosti DFM – ocenenie OC vrátane poplatky burze, provízie maklérom, poradcom , tvorba RF spoločníkmi
 • Prenajatý majetok – okrem finančnému prenájmu sa uvádza v podsúvahe.

 

Účtová trieda 1

 • Účty 111, 131 nesmú mať zostatok nevykazujú sa v ÚZ
 • Účty 119, 139 odsúhlasiť s dodávateľmi
 • Skompletizovanie vlastných nákladov – skutočné alebo plánované /posúdiť položky aby sa približovali skutočným vlastným nákladov
 • Hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok bez ohľadu na OC sa účtujú ako zásoby
 • Ocenenie čistou realizačnou hodnotou
 • Úbytky rovnakého druhu
 • Nevyfakturované dodávky, rezervy
 • Dovoz z tretích krajín – ocenenie podľa fa a nie je podľa jcd
 • Presun medzi skladmi – nezvyšuje ocenenie zásob
 • Renovácia náhradných dielov a úprav zásob vykonaných vo vlastnej réžii – aktivácia zásob
 • Osobitosti – zásoby podľa spôsobu B
 • Zásoby nadobudnuté zámenou – ocenenie reálnou hodnotou
 • Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny
 • Bezodplatné nadobudnuté zásoby

Účtová trieda 2

 • Peniaze inventúra ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 • Schodok hotovosti – pohľadávka voči hmotnej zodpovednej osobe
 • Zostatok 261 – rozpis položiek a doloženie dokladmi
 • 221, 231, 232 kontrola podľa bankových výpisov
 • Krátkodobý finančný majetok – ocenenie reálnou hodnotou
 • Opravné položky ku krátkodobému majetku
 • Nerealizované kurzové rozdiely
 • Zákon č394/2012 – zákaz platby v hotovosti nad 5000Eur.
 • Vyplácané preddavky zaúčtovať, zamestnanec
 • Dlhodobé pôžičky a termínované vklady – dlhodobý finančný majetok
 • Bankové úroky – výnos brutto hodnota  – zrazená daň, definitívna daň 
 • Kontokorent  – bankové úvery

 

Účtová trieda 3

 • Dôsledná dokladová inventúra pohľadávok a záväzkov
 • Saldokontné účty najmä 311 321 doložiť faktúrami a dobropismi, odsúhlasenie s obchodnými partnermi, najmä sankčné úroky
 • Nepremlčané pohľadávky po lehote splatnosti – tvorba OP, ak sa netvorí OP zdôvodnenie
 • Premlčané pohľadávky – posúdenie možnosti inkasovania – 546, 391/311
 • Preverenie splatnosť pohľadávok a záväzkov
 • Pohľadávky a záväzky – zabezpečovací inštitút  – záložné právo
 • Pohľadávky a záväzky – zvášť s prepojenými a závislými osobami
 • 314  a 324 odôvodnenie existencie
 • 331 a 366 odsúhlasenie podľa mzdových a výplatných listín
 • 335 opodstatnenosť existencie
 • 341 podľa daňových povinností
 • 395 nesmie mať ku dňu uzavretia účtovných kníh zostatok

Účtová trieda 4

 • 411 – výpis z obchodného registra
 • 419 – rozhodnutie VZ
 • 417 – spoločenská zmluva, rozhodnutie VZ
 • 421 – povinnosť tvorba podľa ObZ
 • 41 a 42 – Fondy zo zisku podľa rozhodnutia VZ, 
 • 413 – bezodplatne prijatý majetok od spoločníkov , tvorba KFzP
 • 414 – metóda VI
 • 423 – podľa štatútu, stanov, rozhodnutie VZ
 • 428 – analytické účty podľa účtovných ziskov za jednotlivé účtovné obdobia
 • 431 – nesmie mať na konci roka žiadny zostatok
 • 47 – dlhodobé záväzky, podľa zostatkovej doby splatnosti ( leasingy, úvery )

Účtová trieda 5 a 6

 • Zákaz kompenzácie – vzájomné započítanie nákladov a výnosov, zápočet pohľadávok
 • Časová a vecná súvislosť s účtovným obdobím
 • Zaúčtovanie nákladov a výnosov bežného účtovného obdobia bez ohľadu na dátum ich platenia
 • Časové rozlíšenie nákladov, výdavkov, výnosov a príjmov
 • Zhodnotenie rizík a účtovanie OP, rezerv, odpisov
 • Zaúčtovanie kurzových ziskov a strát
 • Posúdenie – škoda alebo oprava majetku
 • 544, 545, 644 a 645 – podľa zmlúv, iných dokladov, bez ohľadu na to, či pokuty a penále boli zaplatené
 • Úroky z omeškania  – podľa zmlúv, odsúhlasiť prejav vôle veriteľa, že ich požaduje
 • Dôvodne očakávané sankčné náklady /pokuta, sankčný úrok/
 • Opravy chýb minulých účtovných období
 • Tvorba analytických účtov – položky daňovo neuznané
 • Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov